Adwokat Michał Muzyczka,

Kancelarie Adwokackie, ul. Czarnieckiego 1/1, 37-500 Jarosław, tel. 16 621 21 50

Jarosławskie Kancelarie Adwokackie

Świadczone usługi

Reprezentujemy Klientów w zakresie prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w następujących dziedzinach:
 • prawa karnego
 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawa gospodarczego
 • prawa wykroczeń
 • prawa administracyjnego


 • Ponadto świadczymy pomoc prawną polegającą na:

 • udzielaniu doraźnych porad prawnych
 • pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej, w tym przy tworzeniu spółek
 • pomocy przy zakładaniu stowarzyszeń i fundacji i uzyskiwaniu przez te podmioty statusu organizacji pożytku publicznego
 • stałej obsłudze podmiotów gospodarczych
 • sporządzaniu opinii prawnych
 • opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz umów i porozumień i ich opiniowaniu

Wynagrodzenie


Wynagrodzenie za prowadzone sprawy jest ustalane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określające stawki minimalne opłat za czynności adwokackie. Opłata jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy wymaganego do jej prowadzenia (maksymalnie do sześciokrotności wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu). Istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia według z góry określonego ryczałtu lub stawki godzinowej z premią za wygranie sprawy.

Treść powyższego rozporządzenia dostępna w dziale Dokumenty do pobrania

Wysokość wynagrodzenia z tytułu udzielenia porady prawnej nie jest objęta powyższym rozporządzeniem natomiast zależy od stopnia skomplikowania sprawy i kształtuje się od 50 do 200 złotych. Porada udzielana jest nieodpłatnie Klientowi, który zleca prowadzenie sprawy.

Zajmujemy się w szczególności:

1. Zastępstwem procesowym przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym, zapewniamy profesjonalną pomoc prawną już na etapie negocjacji między stronami, ponadto także podczas postępowania przed sądem oraz na etapie postępowania egzekucyjnego. Ponadto w celu maksymalnego skrócenia czasu trwania prowadzonych spraw cywilnych oferujemy Klientom zastępstwo procesowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym przed tzw. e-sądem

2. Obsługą prawną przedsiębiorców (stałą i doraźną). Stawiamy przede wszystkim na stałą obsługę prawną dającą naszym Klientom więcej możliwości oraz większy komfort korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej, przede wszystkim w zakresie kosztów tej pomocy oraz szybkości jej świadczenia dostosowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań danego przedsiębiorcy. Umożliwiamy ponadto naszym Klientom możliwość składania zleceń za pomocą poczty elektronicznej, dzięki czemu czas realizacji zlecenia zostaje w sposób znaczny skrócony.

3. Prawem zobowiązań, w ramach którego oferujemy usługi w zakresie negocjowania oraz przygotowywania dla naszych Klientów projektów umów, ugód i porozumień. Ponadto opiniujemy i analizujemy przedstawione nam projekty umów pod kątem ich zgodności z interesami Klienta oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferujemy także pomoc prawną na etapie realizacji zawartej umowy.

4. Prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Przede wszystkim zapewniamy prowadzenie spraw przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto opracowujemy oraz opiniujemy projekty umów o pracę, umów cywilnoprawnych (zlecania i o dzieło), umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich. Oferujemy także naszym Klientom szeroko rozumiane doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych polegające w szczególności na sporządzaniu odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS, KRUS) .

5. Prawem rodzinnym. Oferujemy naszym klientom zastępstwo przed sądami w szczególności w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, adopcyjnych, związanych z ustaleniem i zaprzeczeniem ojcostwa i macierzyństwa. Zapewniamy także doradztwo prawne przedprocesowe w tych sprawach.

6. Prawem spółek, w szczególności zaś doradztwem prawnym w zakresie tworzenia, funkcjonowania i przekształcania spółek. Ponadto sporządzamy i opiniujemy projekty umów i statutów spółek, prowadzimy postępowania rejestrowe oraz prowadzimy przed sądami sprawy dotyczące sporów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami spółek, zaskarżania uchwał organów spółek.

7. Prawem karnym oraz prawem wykroczeń. Zajmujemy się obroną oskarżonych przed sądami w sprawach karnych i wykroczeniowych oraz reprezentowaniem pokrzywdzonych przed sądami w tych sprawach.

8. Prawem administracyjnym. Oferujemy naszym klientom doradztwo prawne w sprawach administracyjnych, sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych oraz prowadzimy sprawy przed sądami administracyjnymi.